Giải pháp kiểm soát an ninh cho văn phòng

Hệ thống CCTV – Security –  IDS – Fire Alarm – Âm thanh thông báo, Truyền hình hội nghị.